Нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсингийн үйлчилгээ

Нягтлан бодох бүртгэлийн аутсорсингийн үйлчилгээ

 • Санхүүгийн тайлан бусад холбогдох тайланг, монгол, Англи, хятад хэлээр гаргах
 • Харъяа санхүүгийн байгууллагад тайланг тушаах, баталгаажуулах
 • Гэрээт хугацаанд гүйцэтгэсэн ажлын хариуцлагыг бүрэн хүлээх
 • Санхүүгийн байгууллагын шалгалтанд харилцагчийг төлөөлөх
 • Санхүүгийн тайлагналыг олон улсын стандартын дагуу гаргах, хэрэгжүүлэх
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн тайлан гаргах, тушаах, цалин бодох
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн-ийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн хууль, холбогдох бусад хуулийн хүрээнд анхан шатны баримт бүрдүүлэх, цэгцлэх
 • Санхүү татварын шалгалтад бэлтгэх, баримт, тайлангийн боловсруулалт хийх
 • Санхүүгийн тайлантай холбоотой бичиг баримт үдэж цэгцлэх, хавтаслах
 • ААН – ийн үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт, шалгалт хийх
 • Хөндлөнгийн зөвлөмж, дүгнэлт гаргах
 • Дараалсан болон давхар хяналт, шалгалт хийх
 • Гэрээт харилцагчдад бүртгэлийн чиглэлийн сургалт, зөвлөгөө өгөх
 • Бизнесийн үйл ажиллагааг өргөжүүлэн тэлэх чиглэлд зуучлал хийх
 • Бизнесийн төсөл болон тендерийн баримт боловсруулалт хийх
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах
 • Банкны зээлийн баримт материал бүрдүүлэхэд туслах
 • Шинээр ААН үүсгэн байгуулах баримт бичиг бүрдүүлэх
 • Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани үүсгэн байгуулах

Шинэчэлсэн хууль гарахаас өмнө

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцан хөтөлж байгаа этгээд хариуцлагагүй тайлан гаргасан тохиолдолд 1-р гарын үсэг зурж байгаа хүн гарах эрсдлийг хүлээнэ.

Шинэчэлсэн хууль гарсны дараа

Байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагааг хариуцан хөтөлж байгаа татварын зөвлөх үйлчилгээний компани хариуцлагагүй тайлан гаргасан тохиолдолд гарах эрсдлийг өөрөө хүлээнэ.

2012/02/27-нд татварын мэргэшсэн үйлчилгээний тухай хууль батлагдаж гарсан.

Эрсдэлгүй ирээдүйг хамтдаа бүтээцгээе

online
1
Close chat
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start

Facebook

YouTube

LinkedId